Borç yapılandırmada son gün 30 Haziran

7020 Sayılı torba yasa kapsamında vatandaşların bazı borçları yeniden yapılandırması için son müracaat tarihi yaklaşıyor

10 Haziran 2017 - 17:17

7020 Sayılı torba yasa kapsamında vatandaşların bazı borçları yeniden yapılandırması için son müracaat tarihi yaklaşıyor.

27 Mayıs 2017 tarihinde 30078 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı yasa ile kesinleştiği halde son vade tarihi 31 Mart 2017 olan ve 27 Mayıs 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi olanağı getirilmişti.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin en geç 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili kuruma müracaatta bulunmaları gerekiyor.

Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatlarıyla:

– Kesinleşmiş olup 27 Mayıs 2017 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi olanağı getirilmiştir.

– Yasa kapsamında 3568 sayılı Kanun kapsamında meslek mensuplarının aidat borçları ile Odaların TÜRMOB’a olan borçları gibi diğer bazı borçlar yeniden yapılandırılarak ödenmesi olanağı getirilmiştir.

– Bazı bölgelerde daha önce ilan edilmiş olan mücbir sebep hali sonlandırılmıştır.

– 6183 sayılı AATUHK’nun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “doğal afetler nedeniyle” ibaresi “Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

– 6183 sayılı Kanuna “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi eklenmiştir.

– 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 355 inci maddesine “Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca verilmesi gereken beyanname ile ilgili olarak bu maddeye veya 352 nci maddeye göre ceza kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası kesilmesini gerektirmesi durumunda aynı fiillerden dolayı bu madde ve 352 nci madde uyarınca ayrıca ceza kesilmez.” fıkrası eklenmiştir.

– 3213 sayılı Maden Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

– Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim ޞirketi”, “Türkiye Emlak Bankası Anonim ޞirketi” adı altında, Genel Kurul tarafından belirlenecek esas sözleşme kapsamında ilgili mevzuatın gerektirdiği izinlerin alınmasını takiben bankacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tasfiye halinden çıkmıştır.

– İdari yaptırım kararları, Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebilecektir. Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır. Bu şekilde yapılan tebligatlar, 5326 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki tebliğ yerine geçecektir.

– Bakanlar Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacakları için anılan Kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanlardan başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlularını belirlemeye yetkili kılınmıştır.

– Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı görev alanı kapsamındaki tebliğler, 5510 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda yapılabilecektir. Kurum tarafından yapılacak tebliğler, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak da elektronik ortamda yapılabilecektir.

– 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

– 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesinden sonra gelmek üzere “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklenmiştir. Buna göre; Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğler, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum